Je nepochybné, že v prípade požiaru, je najdôležitejšia okamžitá evakuácia ľudí. Avšak, v prípade paniky, ktorá sprevádza požiare, je veľmi ťažké nájsť najkratšiu a najbezpečnejšiu únikovú cestu. Táto skutočnosť je umocnená v prípade výpadku osvetlenia. V takýchto prípadoch, je oveľa ťažšie nájsť správnu cestu.
Požiar! Hustý dym. Tma. Panic. Potreba uniknúť! Ale kde?

Väčšina nápisov "Východ" sa nachádza nad dverami. V prípade požiaru, dym stúpa k stropu, kondenzuje a v takýchto podmienkach je možné prehliadnuť nápis. Nápisy sú dobre viditeľné len na miestach, kde nie je žiadny dym. Druhým dôležitým bodom je, že podľa štúdie, v prípade paniky s obmedzenou viditeľnosťou, ľudia sa viac pozerajú dole ako hore. Ak vezmeme do úvahy tieto skutočnosti, je rozumné vybaviť priestory ďalšími, v tme žiariacimi značeniami, ktoré pomôžu v, prípade požiaru, rýchlo nájsť únikový východ. V tme žiariace látky, ktoré majú schopnosť akumulovať svetelnú energiu z osvetlenia a vyžarovať svetlo do tmy, sú ideálnym riešením tohto problému, pretože nevyžadujú prídavné napájacie systémy. Budovy s vybavením takýmito, v tme žiariacimi bezpečnostnými systémmi značne urýchlia evakuáciu obyvateľstva. Mali by sme si uvedomiť, že v prípade núdze, je každá sekunda dôležitá.

Evakuáciu môžu urýchliť aj elektrické systémy, no pri nich je potrebné zabezpečiť napojenie na záložné a nezávislé napájanie, ktorý sa nachádza v budove. Nápisy a znaky tohto pomocného systému by mali byť umiestnené na podlahe alebo na stene - vo výške menšej ako 1 m nad úrovňou podlahy. Koncentrácia dymu pri podlahe, je oveľa menšia, než v oblasti stropu. Takýto systém vyhovuje viac, keď sa ľudia snažia nájsť únikovú cestu. Nezávislé napájanie je tiež dôležitý faktor, pretože nám umožňuje dúfať, že bude fungovať aj po zotmení a bez napojenia na hlavný energetický systém, prípadne pri jeho výpadku.

Rýchlosť evakuácie obyvateľstva

V prípade požiaru by všetci ľudia na palube lode, vrtných plošinách, v budovách alebo tuneloch mali rýchlo opustiť nebezpečnú zónu. Rýchlosť evakuácie je určujúcim faktorom pre zníženie počtu obetí. Najväčšia strata času pri evakuácii je spôsobená vzniknutou panikou, alebo nedostatočným označením únikových trás. Miera paniky je faktor, ktorý sú ťažké vopred odhadnúť. Umiestnenie a vzhľad označení, ich kontrast, sú veci, ktoré môžu byť naplánované a optimalizované vopred.

Dva najjasnejšie príklady

• Všetky výťahy, ku ktorým vedie nápis "východ" sú označené nápisom, ktorý hovorí, že výťah je nepoužiteľný v prípade požiaru. Navyše ľudia, ktorí boli navigovaní k nemu ako k únikovému východu, sú teraz dezorientovaní a musia s rýchlo preorientovať na najbližšie schodisko Takýto zmätok môže viesť ku katastrofálnym dôsledkom, najmä v prípade vzniknutej paniky.

• Zlyhal napájací systém núdzového osvetlenia a ľudia by mali nájsť spôsob, ako uniknúť k požiarnemu schodisku a navyše v úplnej tme. Ako to môžu urobiť? Existuje mnoho príkladov, kedy v takých situáciách, bola rýchlosť evakuácie výrazne spomalená, čo spôsobuje straty. Vedci urobili niekoľko štúdií rôznych scenárov evakuácie, ktorých výsledkom bolo vypracovanie umiestnenia označenia núdzových systémov, ktoré pomáhajú nájsť cestu k požiarnym schodiskám a protipožiarnym zariadeniam. Predpokladajme, že ľudia sú v kabíne lode alebo v hotelovej izbe. O polnoci sa ozve na okamžité opustenie lode alebo budovy. Ako sa často stáva, je situácia komplikovaná aj tým, že napájací zdroj je poškodený. V tomto prípade sa môže rýchlosť evakuácie zvýšiť nasledujúcimi opatreniami:
•    Po prvé, ľudia sa musia rýchlo obliecť a vziať si doklady a cennosti

o    Samozrejme že sa budú snažiť najprv rozsvietiť. Luminiscenčné, v tme žiariace označenia môžu výrazne uľahčiť hľadanie vypínača. Akonáhle ho nájdu, urobia niekoľko pokusov o rozsvietenie, no až po nich si uvedomia, že svetlo nefunguje
o    Aby sa im umožnilo hľadanie cenných predmetov, hodiniek, dokumentov a podobne, mohli by byť umiestnené na špeciálne osvetlených plochách, ktoré by sa mohli nachádzať napríklad na nočnom stolíku.

•    Skúsenosti ukazujú, že akonáhle sa človek oblieka, berie čo môže, a uteká z izby (alebo kabíny), netrávi čas štúdiom evakuačného plánu, nehovoriac o tom, že plán nie je možné študovať v tme..

o    Ak by boli dvere označené žiariacim pásom, človek nebude mať žiadne problémy s ich vyhľadaním a rýchlo vystúpi na chodbu
o    Trasy v evakuačnom koridore by mali byť tiež jasne viditeľné. V takom prípade človek nemá problém s určením smeru k únikovému východu. Navrhujeme takéto miesto označiť nápisom SOS a šípkami, ktoré označujú smer pohybu. Takto je možné zabrániť zmätku, ktorý by mohol vzniknúť tým, že ľudia budú utekať smerom k nápisu „Východ“, ktorý často označuje výťah. Ďalšou výhodou je, že ľudia sa nebudú zdržovať čítaním evakuačného plánu. Od samého začiatku budú postupovať správnym smerom.

•    Dlhé temné chodby – nie príliš atraktívne miesto. Môže vyvolať pocit neistoty a paniky. Zvlášť, ak je človek sám.
SOS piktogramy žiariace v tme by mali byť umiestnené na stene (najlepšie vo výške očí). Ich umiestnenie nemusí byť súvislé, no v intervaloch, ktoré zabezpečia prehľadné smerovanie. Vypracovali sme metódu výpočtu rozmiestnenia v závislosti na úrovni žiarenia nápisov.
o    Umiestnenie v tme žiariacich šípok striedavo s nápismi SOS na stenách je odporúčené najvyššie do 300 mm od podlahy, čo poslúži dvojitému účelu. Za prvé – piktogramy a šípky ukazujú správny smer pohybu a za druhé – osvetlia podlahu čo pomôže pri rýchlom pohybe v tme a osvetlí aj prípadné prekážky na trase k požiarnemu schodisku.o    ak sa o osvetľovacie lampy vybavené svetelným pásky umiestnia pozdĺž koridoru, môžu skutočne slúžiť ako núdzové osvetlenie.
•    Tvar a umiestnenie únikových dverí môžu byť tiež príčinou zneistenia, pokiaľ nie sú jasne označené pre prípad evakuácie.
o    Dvere označené piktogramom SOS sú jasne viditeľné.
o    Ak sú dvere a ich okraj označené v tme svietiacimi pásmi a podlaha pred nimi tiež, budú takto označené dvere jasne viditeľné a zníži sa tak čas na evakuáciu.

 

 

 

• Aj keď človek úspešne dosiahol požiarne únikové schodisko, necíti s bezpečne. Strach a neistota môže viesť až k tomu, že pôjde nesprávnym smerom.

o Je žiaduce, mať viac svietidiel so svietiacim krytom.

o V tme žiariace ukazovatele smeru by mali byť umiestnené rovnako ako v chodbe

o použitím v tme žiariacich pásov na zábradlí a schodisku zabráni pádu osôb.

• Občas sa stáva, že bezpečnostné osvetlenie svetlo svieti počas obdobia evakuácie no ešte častejšie sa stáva, že svetlo nesvieti dlho pred tým ako sa ozve výstražný signál.

o Je veľmi dôležité, aby evakuačná trasa bol vyznačená materiálmi svietiacimi v tme, ktoré si udržia vysokú úroveň žiarivosti a to aj po niekoľko hodín. Je dôležité aby úroveň emitovaného svetla bola vo výške 150 mcd / m2 po 10 minútach od okamihu jeho rozžiarenia a na úrovni 20 mcd / m2 - po 60 minútach.

 


Nasledujúce typy systémov majú nízku alebo dokonca nulovú účinnosť, pokiaľ sa používa na označenie únikových cesty:
•   svetelné indikátory z tekutých kryštálov, pretože:
o vyžadujú napájanie;
o neukazujú smer pohybu.
•   piktogramy a / alebo šípky, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou očí. Počas evakuácie sa ľudia pozerajú dole a často si jednoducho nevšimnú značenie. Navyše, ak zablúdia, nemôžu vidieť prekážky umiestnené na podlahe a spadnú. Navyše, v prípade koncentrácie dymu sú piktogramy umiestnené pri strope prehliadnuteľné a jednoducho zmiznú z dohľadu.
•   blikajúce pásy bez šípok alebo bez označenia SOS, pretože:
o tieto svetelné pásy nie sú plne funkčné v rámci bežného osvetlenia;
o ľudia sa budú orientovať podľa nápisov „Východ“, čo povedie k chybám a zvýšeniu doby, potrebnej na evakuáciu.
•   svetelné znamenia s krátkou dobou, alebo s nízkou intenzitou svietenia;
•   piktogramy, umiestnené pri iných označeniach ako napr. plagáty a pod, pretože takéto usporiadanie odvádza pozornosť. Piktogramy by mali byť ľahko odlíšiteľné a dobre viditeľné.
Dlhú dobu sme pracovali na zvýšenie doby a intenzity svietivosti materiálov. Výsledkom bolo vytvorenie materiálu AcmeLight, ktorý má jedinečné vlastnosti. Okrem toho boli preverované rôzne tvary a veľkosti označovacích značiek, čo viedlo k rozvoju určitých typov a veľkostí piktogramov, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky maximálnej viditeľnosti.
alt

Neustále pracujeme na vytváranií nových v tme žiariacich materiálov a nových typov bezpečnostných označení aby sme optimalizovali označenia únikových ciest. Niekoľko príkladov:Luminiscenčné, v tme žiariace trasy


Označovanie koridorov.
Označovanie schodov.
Značenie v lietadlách
Luminiscenčné, v tme žiariace zábradlia a označenie schodov a stien ako núdzové osvetlenie.

Luminiscenčné pásy na podlahách.

Je vhodné aby steny okolo schodísk boli biele. Zvýši sa tak ich odrazová vlastnosť a svietivosť v tme. Použitie v tme žiariacich náterov na zábradlie zvíši úroveň núdzového osvetlenia.

Jednoduché kroky na optimalizáciu evakuačných ciest. Svietiace nápisy a meteriály môžu dostatočne jasne označiť únikové cesty a zvýšiť bezpečnosť domov alebo priemyselných budov.

Nehody sú vždy neočakávané a spôsobia nepríjemné prekvapenie. Toto je dôvod prečo sa za posledných 10 rokov revidujú bezpečnostné štandardy budov a stavieb.

alt

alt

 

Z akéhokoľvek uhlu pohľadu môžu naše produkty: zvýšiť úroveň bezpečnosti nákupných a zábavných komplexov, úradných budov, hotelov, nemocníc, tunelov a podobne. Luminiscenčné, v tme svietiace a ľahko rozoznateľné značky môžu zohrať významnú úlohu v prípade nebezpečenstva. Prvky AcmeLight FES sú použiteľné v mnohých sférach. Je to na zamyslenie.

alt

alt

alt

alt

Ako vidno vyššie, je hneď niekoľko verzií označení v suteréne:

• možnosť nájsť životne dôležité vybavenie pri úplnom zatemnení - to je cesta ako zachrániť život svoj, aj druhých.

• Jasné označenie evakuačných trás - nevyhnutný podmienka na záchranu.

• Umiestnením materiálov, vyrobených z AcmeLight, hneď vedľa fluorescenčných trubíc, dosiahnete jasné a spoľahlivé núdzové osvetlenie.

• Umiestnenie luminiscenčného materiálu pred východom zachráni veľké množstvo času a zvýši tak šance na záchranu.


alt

alt

alt

alt

Kreatívne použitie produktov AcmeLight vám dá príležitosť nie len označiť možné únikové cesty, ale tiež zvýšiť celkovú úroveň bezpečnosti.

• Luminiscenčné, v tme žiariace pásy, indikujúce cestu k únikovému východu skladísk, archívov, laboratórií a pod.

• Jasné značenie schodísk žiariacimi písmenami, šípkami a pásmi.

• Šípky na stenách a stropoch, na označenie evakuačných trás z konferenčnej haly.

• Zabezpečenie komunikácie v prípade havárie je otázkou najvyššej dôležitosti. S pomocou produktov AcmeLight je možné telefóny označiť tak aby boli ľahko viditeľné aj pri úplnej tme.

Kľučku únikových dverí ľahko nájdete, ak je zabalená vo fólii žiariacej v tme. V spojení so šípkami a piktogramami umožnia uľahčiť použitie takýchto dverí. 


AcmeLight  nepotrebuje batérie. Emituje jasné svetlo samé deň za dňom.

Žiariace farbivá.

Ak je elektrina vypnutá, je potrebné používať na osvetlenie batérie (nebudem uvádzať, ako anachronizmus sviečky). Hlavnou otázkou pri použití takéhoto núdzovo napájaného systému, je jeho veľkosť a udržovanie v dobrom stave. Pýtajme sa sami seba úprimne - kto z nás má lampáš po ruke v prípade vypnutia svetla? A aj keď je to tak, kde je zaručené, že keď ho budeme najviac potrebovať, budú batérie prevádzky schopné.

Oveľa praktickejšie riešenie je použiť materiály, ktoré dokážu akumulovať energiu pri ich osvetlení, a potom to vo forme viditeľného svetla ju emitovať späť. V 80 rokoch minulého storočia, výrobcovia hodiniek, sa používali svetelné rádioizotopy farbivá z materiálov ako je meď, síran zinočnatý. Výhodou je, že najnovšie produkty neobsahujú rádioaktívne látky. Avšak, množstvo z nich sa vyznačuje dobou svietenia a jeho intenzitou, ktorá je veľmi obmedzená. Je potrebné mať splniť určité podmienky osvetlenia takýchto materiálov a to často po dobu niekoľkých hodín, aby mohli byť použité ako označenia únikových ciest. Pred niekoľkými rokmi sme vyvinuli v tme žiariace materiály, ktoré prekonávajú tie existujúce aj desaťkrát, a to ako v intenzite tak aj v dobre žiarenia. Samozrejme, že ani tieto nové farby neobsahujú rádioaktívne prvky.


alt

Farbivo "sa nabíja" denným svetlom, svetlom žiarivky alebo halogénovej žiarovky. Čím vyššia je UV zložky svetelného zdroja, tým rýchlejšie sa "nabije". V závislosti na intenzite svetelného zdroja a vzdialenosť od neho, je proces "nabíjania" od 5 do 10 minút. Pod svetelným zdrojom slabším ako 200 luxov, sa doba nabíjania môže zvýšiť až na pol hodiny. V tomto prípade je žiarenie pigmentu pomerne slabé, pretože svetelný zdroj obsahuje pomerne málo UV žiarenia. Na rozdiel od farebných pigmentov na báze sulfátu zinku, ktoré môžu byť nabité len na určitú úroveň, v novom pigmente sa hromadí energia v oveľa väčšom množstve. Čím viac je na svetle, tým silnejšie a dlhšie bude v tme svietiť.

Luminiscencia.

Energia akumulovaná vo farbivách AcmeLight je v tme vyžarovaná v podobe elektromagnetického žiarenia s vlnovou dĺžkou 520 nanometrov. To zodpovedá jasne zelenému svetlu, ktoré je človekom ľahko rozoznateľné. Úroveň luminiscencie sa meria v jednotkách millicandela na centimeter štvorcový (MCD / cm). Ľudské oko vníma svetlo najmenej 0.003 mcd / cm

Avšak v takomto prípade musí byť vzdialenosť medzi pozorovateľom a svietiacim objektom veľmi malý. Prípadne samotný objekt by mal byť veľkej veľkosti. Po zatemnení, sa intenzita luminiscencie farby znižuje v pomere k času. Väčšina svetelných farbív poskytuje úroveň luminiscencie zodpovedajúcej 0,3 mcd / cm pol hodine po zatemnení. Avšak aj táto úroveň je nedostatočná, aby bol svetelný objekt viditeľný z primeranej vzdialenosti. Je potrebné používať svetelné farby, ktoré umožňujú vidieť objekt zo vzdialenosti niekoľkých metrov..


alt

To znamená, že úroveň žiarenia musí byť oveľa vyššia, než je uvedených 0,3 MCD / cm.

Nový pigment je schopný poskytnúť prvú úroveň emisií v niekoľkých tisícoch MCD / cm. V skutočnosti, v súčasnej dobe dosiahol úroveň žiarenia takmer 15% z žiariacej úrovne bieleho svietidla, vybaveného žiarovkou s výkonom 100 wattov. Jedná sa o minimálne 10-krát vyšší než rovnaký s použitím farbiva na báze síranu zinočnatého. Aj napriek tomu že počiatočný pokles v luminiscencii nastane rýchlo, stále ostáva na vysokej hodnote, čiže stále zostáva zreteľné a výrazné počas niekoľkých hodín a viac.

Takto bude v blízkej budúcnosti možné dosiahnuť mieru emitovaného svetla blížiacu sa bežným žiarovkám. Avšak aj toto je možné zvýšiť správnou voľbou podkladového materiálu nápisov a cedúľ. Aj tento faktor musí byť vzatý do úvahy.

Aká bude úroven luminiscencie?

Normy rôznych krajín sa navzájom líšia v závislostiach ich požiadaviek. Všeobecne je úroveň vyžarovaného svetla objektov vyjadrené ako E10/E60 - T, kde E10 - úroveň radiácie v MCD / cm za 10 minút po zotmení, E60 - za 60 minút , T - čas v minútach, po ktorých je úroveň emisií, klesne na úroveň 0,3 MCD / cm. Napríklad, normy Nemecka vyžadujú minimálnu úroveň 20 / 2,8-340. Veríme, že pre označenie únikovej cesty, mal by to byť index oveľa vyšší.

Naše materiály ukazujú, že zavedenie týchto požiadaviek môže byť skutočne dosiahnuté. Index v tme žiariacich bezpečnostných systémov 209,9 / 29,8-2970, je viac ako 4 krát vyšší, než je požadovaný štandard. Na základe rovnakých pravidiel bol vyrobený luminiscenčný cement. Samozrejme, že sú tieto vynálezy sú chránené patentami.

Základné materiály.

Treba pripomenúť, že znaky sú vyrábané na evakuáciu ľudí pre prípad požiaru. Samozrejme, že materiál, na ktorý sa bude farba nanášať, nesmie byť horľavý. Nebolo by aby protipožiarne značenie boli nanesené na papier alebo plastovú podložku, ktorá môže zhorieť, alebo sa pri teplote 60-70°C roztaviť. Teploty pri požiaru môžu prevýšiť túto hodnotu.

Silikónové zlúčeniny sú krátkodobo odolné voči účinkom tepla až do 300°C. Tesniaca guma a termoplasty sú schopné odolať maximálne málo nad 100°C. Podľa nášho názoru sú značky na podklade z hliníka najlepším riešením. Výberom správneho podkladového materiálu môže zabezpečiť odolanie teplôt po celu dobu evakuácie.

Starostlivý výber materiálu podkladu, presné dávkovanie farbív a presnej veľkosti zrna, rovnako ako vypracovanie grafického návrhu takejto tabuľky sú zárukou, že nápisy a značenia bude za šera jasne vidieť. Je však potrebné povedať, že to ako sa budú správať tabuľky v tme závisí tiež na miere nabitia zo zdroja svetla (slnečné žiarenie, žiarivky...).

Tabuľky

Napriek tomu, že to normy nevyžadujú, uskutočnili sme štúdiu rozoznateľnosti piktogramov v závislosti na čase. Jej úlohou bolo: zvoliť optimálnu veľkosť a vyhotovenie nápisov na to, aby poskytli jasné rozoznanie v určitej vzdialenosti a za určitý čas. Na vyžiadanie vám môžeme zaslať túto tabuľku.

Vzdialenosť čitateľnosti

Zrozumiteľnosť a čitateľnosť ukazovateľov je jeden z najdôležitejších faktorov pre označenie únikovej cesty. V porovnaní s elektrickými v tme žiariacimi štítkami značky začínajú miznúť s nástupom tmy, čo samozrejme vedie k zníženiu čitateľnosti. Vyrábame nápisy s použitím veľkých písmen ANWB, tak ako sa používa v Holandsku na cestnom značení. Výskum bol vykonaný pre nápis "EXIT", s veľkosťou písmen 4,7 cm. Vzali sme do úvahy bežnú výšku pohľadu, a jeho 85 percentami pri výpočtoch. Veľkosť tabuľky bola 150 x 150 mm. Piktogram takejto veľkosti je rozoznateľný pri plnom osvetlení zo vzdialenosti 15 metrov. V takom prípade, ak veľkosť písma je vyššia ako 4,7 sa viditeľnosť vypočíta podľa vzorca d1 = dx H1 / h, kde d je vzdialenosť čitateľnosti pre písmenami s výškou 4,7 cm, H1 - veľkosť písma, u ktorých sa vykonáva výpočet (v cm), h - 4,7 cm.


alt

Vzdialenosť čitateľnosti piktogramu je určená pomerom svietivosti pigmentu, veľkosti tabuľky, a tiež ostrosti zraku pozorovateľa. Vzhľadom k tomu, že vzdialenosť čitateľnosti je faktor ktorý určuje umiestnenia a spôsob umiestnenia tabuľky, sme vypracovali vzorec, ktorý umožňuje určiť vzdialenosť čitateľnosti v závislosti na potrebnej úrovni luminiscencie.

 

Úroveň luminiscencie mcd/cm

Vzdialenosť čitateľnosti v metroch, písmen s veľkosťou 50 mm

Pri normálnej výške

Pri 85% výške

1

1,43

0,94

2

2,01

1,33

3

2,45

1,61

4

2,82

1,86

5

3,14

2,07

6

3,42

2,25

7

3,68

2,42

8

3,92

2,58

9

4,14

2,73

10

4,35

2,86

11

4,55

2,99

12

4,73

3,12

13

4,91

3,23

14

5,08

3,35

15

5,25

3,45

20

5,97

3,93

30

7,15

4,71

40

8,10

5,33

50

8,90

5,86

60

9,60

6,32

70

10,22

6,73

80

10,79

7,10

90

11,31

7,44

100

11,78

7,76

150

13,74

9,05

200

15,25

10,04

Vzorec vyzerá takto: D1 = D x H1/50, kde H1 je veľkosť písma v mm, D je vzdialenosť schopnosti rozlíšiť čo je uvedené na tabuľke. V takom prípade, ak je osvetlenie nápisu 500 luxov (čo zodpovedá bežnej osvetlenie pracoviska), luminiscencia materiálu AcmeLight bude 148 mcd / cm za 10 minút po úplnom zatemnení a 27 mcd / cm za 60 minút. V takom prípade je potrebné umiestniť nápis tak, aby jej vzdialenosť od pravdepodobného miesta pozorovania nebola menšia ako 5 metrov. Teda ak máte 20 metrov dlhú chodbu, potom by na nej mali byť umiestnené 4 tabuľky. Vtedy môžeme uvažovať, že hodinu zatemnení budú aj ľudia s vadami zraku vedieť čítať znaky a tak nájsť núdzové východy. V prípade, že maximálne svietenie tabuľky je 100 Luxov jej vzdialenosť od miesta pozorovania nemala byť dlhšia ako 4 metre. Úprimne povedané, požadovaná štandardná hodnota emitovaného svetla 0,3 mcd / cm je veľmi nízka. Avšak, ak chcete tento údaj brať ako základ, potom majte na pamäti, že maximálna vzdialenosť na tabuľku vy v tomto prípade nemala presiahnuť 1 meter. Viditeľnosti.

Je zrejmé, že existuje priama súvislosť medzi intenzitou luminiscencie tabuľky a jej čitateľnosťou. V rezolúcii Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), je táto závislosť braná do úvahy nasledovne. Tabuľka o šírke 75 mm, vyrobená zo svietiaceho materiálu, musí mať svietivosť najmenej 2 mcd / cm za 60 minút po zatemnení. V prípade, že tabuľka je užšia, požaduje sa zvýšenie intenzity jej svietivosti.

Ďalej norma ISO / CD 15370 definuje úroveň svietivosti tabuliek so šírkou od 35 mm do 75 mm Emisie, ktoré u 5 mm v intervale 60 minút po zotmení. Aby bolo možné zdôrazniť dôležitosť čitateľnosti obrázkov aj zo vzdialenosti v závislosti na sile svetla, nižšie uvádzame fotografie dvoch piktogramov, z ktorých každý zodpovedá norme DIN 67510. Oba piktogramy boli osvetlené bežnými kancelárskymi lampami počas jednej hodiny a potom boli umiestnené na stenu v tmavej miestnosti fotografického ateliéru. Veľkosti písmen tabuľky na báze síranu zinočnatého, sa rovnala veľkosti celého piktogramy z materiálu AcmeLight. Po zotmení sme urobili 3 fotky fotoaparátom umiestnenom vo vzdialenosti 3 metre od steny – po 1 minúte, 10 minútach a 30 minútach. Výsledok hovorí sám za seba.

alt alt alt

Nápis, väčšími písmenami, sú ťažko rozoznateľné už za 10 minút po zatemnení, zatiaľ čo menší nápis, vyrobený na základe AcmeLight, bol čitateľný zo vzdialenosti 3 metrov aj za hodinu. Nápisy, z materiálov s nízkou luminiscenciou, by mali byť umiestnené bližšie, alebo by mali mať väčšie rozmery, s cieľom poskytnúť požadovanú vzdialenosť čitateľnosti.
Nápisy.
Požiadavky na umiestnenie v tme žiariacich nápisov označujúcich evakuačné trasy na lodiach, sú stanovené v rezolúcii IMO A.752 (18). Napriek skutočnosti, že tento dokument nedefinuje spôsoby kontroly, obsahuje požiadavky na úroveň luminiscencia. Najmä je stanovené, že nápisy by mali mať svietivosť s hodnotou 15 mcd / cm 10 minút po vypnutí vonkajšieho osvetlenia a 2 MCD / cm - za 60 minút. Okrem toho, Oddiel 7.3 uvádza, že označenie musí mať kvalitu, ktorá je dostačujúca na splnenie vyššie uvedených požiadaviek.

Meranie svietivosti.

V skutočnosti je v súčastnosti malé množstvo medzinárodne platných štandardov, v súvslosti s použitím luminiscenčných materiálov. Avšak niektoré spoločnosti vyžadujú potvrdenie o typovej zhode týchto materiálov so štandardom DIN67510, 1. časť. Sekcia 4.2. tohto štandardu špecifikuje požiadavky na takéto testovanie. Určuje, že luminiscenčný materiál by mal byť nabíjanž xenónovou žiarovkou vyžarujúcou svetlo 1000 loxov po dobu 5 minút. Xenónové lampy emitujú plus-mínus množstvo svetla zodpovedajúce dennému svetlu s priemernou úrovňou ultrafialového žiarenia. Aj napriek tomu, že doba nabíjania je krátka, žiarenie v ultrafialovom spektre je intenzívne, čo má za následok vysokú úroveň následnej luminiscencie na začiatku testu. Počas prvých 30 minút testu je vykazovaná vysoká úroveň emisií svetla, nakoľko pigment uvoľnuje zodpovedajúce množstvo naakumulovanej energie. Až po 30 minútach nastáva pokles luminiscencie. Podľa DIN štandardu sa meranie vykonáva po dobu 120 minút a potom sa vyhodnotí čas, za ktorý poklesla úroveň luminiscencie na hodnotu 0,3 mcd/cm2. Výpočet sa vykonáva extrapolačnou metódou na základe údaov získaných počas 15 minút testu. Hodnoty získané takýmto spôsobom sú veľmi relatívne.

Xenónové lampy sa v reálnom živote používajú veľmi zriedka. V náveznosti na to, štandard DIN 67510, odsek 1 definuje úroveň emisií len pre niektoré materiály. Do úvahy však treba brať aj úroveň iluminácie v mieste inštalácie takéhoto nápisu. V náväznosti na to, rezolúcia IMO A.752 (18) určuje, že svetelný zdroj má byť dostatočný na zabezpečenie žiarenia nápisu na úrovni 15 mcd/cm2 po dobu 10 minút po zhasnutí a na úrovni 2 mcd/cm2 po 60 minútach. Opäť tu však nastáva nezrovnalosť v tom, že rezolúcia nestanovuje testovaciu metódu takéhoto svetelného zdroja. Preto sa merania žiarivosti nápisov vykonávajú až po ich inštalácii podľa DIN 67510, časť 2. Jedná sa však o veľmi zdĺhavú a nákladnú procedúru. Je jasné, že je potrebné definovať metódu, ktorá by umožňovala meranie úrovne emisií materiálov (a ktorá by určovala jej kompiláciu na IMO) ich ožiarením takým svetelným zdrojom, ktorý by sa viac-menej približoval najbežnejším. V budúcnosti bude takáto metóda zahrnutá do štandardov ISO. Medzinároné spoločenstvá už schválili štandadný projekt ISO / CD 15370 na takéto merania. V osobitnej sekcii 4.2.2. definujú úrovne luminiscenie podobne ako je to v rezolúcii IMO. Požiadavky na zdroj osvetlenia sú definované v odstavci A4.1. prílohy A. Mala by to byť trubicová žiarivka s úrovňou tepla na 2700 K. V takom prípade by expozícia mala prebiehať po dobu 24 hodín. Táto metóda určuje podmienky, ktoré sa oveľa viac blížia skutočnému životu.

Rezolúcia IMO A.752 (18).

Tento dokument neurčuje podienky na testovaie šírenia ohňa na podklad pokrytý fluorescenčným materiálom. Tie niesú definované ani v ISO / CD 15370. Výsledkom je, že výber materiálu je z tohto pohľadu nelimitovaný. Z nášho pohľadu, hliníkový podklad, na ktorom sú symboly a značky nakreslené sieťotlačou, sú vhodnejšie ako rozšírený tvrdený plast. Hliník nie je toxický, je odolný voči vysokým teplotám a v prípade požiaru ho nerozširuje.

Test šírenia požiaru.

Rezolúcia IMO A.752 (18) vyžaduje aby nápisy a symboly zhotovené z žiariacej farby boli umiestnené vo výške najmenej 300 mm nad podlahou. Preto certifikačné spoločnosti zarhnutli do svojich výskumných programov aj testy horľavosti podkladových materiálov. Testy by mali byť vykonávané v súlade s IMO rezolúcou A.653 (16). Nakoľko ako podkladové matriály môžu byť použité plasty, ISO / CD 15370 tak vyžadujú súlad s IEC 92-101. Nakoľko je použiteľnosť žiariacich nápisov široká, je potrebné zhonodnotiť ich dymivosť a tým aj mieru produkcie toxických plynov pri spaľovaní. Aj na toto sa zameriavajú dokumenty SOLAS a IMO. Odsek 4.7 IMO rezolúcie A.752 (18) hovorí: "materiály používané na výrobu bezpečnostných značení a indikátorov nesmú obsahovať rádioaktívne alebo toxické zložky." Testy zamerané na úroveň dymivosti a toxické zložky v emisiách sú identifikované v rezolúcii IMO MSC.41 (64) a štandardom ISO 5659-2. Na základe týchto požiadaviek, sme pre naše produkty zvolili sieťotlačou potlačený hliník čo spĺňa požaidavky nehorľavosti v súlade s rezolúciou IMO A.653 (18).

Je dôležité zvoliť také materiály, ktoré nebudú prispievať k rozširovaniu ohňa. Vyššie uvedené testy zamerané na túto vlastnosť sa zväčša používajú na podlahy a stropy. Nakoľko sa zvyčajne značenie únikových trás vykonáva na stenách nie nižšie ako je podlaha, mali by materiály, ktoré sa na to používajú vyhovieť v týchto testoch.
AcmeLight absolvovalo tieto testy v spoločnosti Fire Technologies Institute of Ghent University. Na vaše vyžiadanie Vám môžeme zaslať výsledky uvedených testov.

Kontrola dymivosti a produkcie toxických exhalátvo v súvislosti k štandardom ISO 5659-2.

Je dôležité používať na označovanie evakuačných trás iba také materály, ktoré budú počas horenia produkovať menšie množstvo dymu a toxických zložiek ako je uvedené v ISO.
Nakoľko by materiály na bezpečnostné značenie mohli byť zdrojom horenia alebo toxicity, sú tieto testy povinné. AcmeLight ich úspešne absolvovali v Dánskom inštitúte požiarných technológií. Na vyžiadanie Vám môžeme zaslať certifikáty týchto skúšiek produktov rady AcmeLight v tme žiariace fartby.

Luminiscenčná farba AcmeLight FES - vodou rozpustná farba na polyuretánovej báze.
Jednoducho nanášateľná na väčšinu povrchov na použitie v stavebníctve. Na dosiahnutie maximálnej luminiscencie, musí byť podkladový povrch biely alebo svetlej farby. Návod na použitie: Vyčistite a odmastnite povrh pred nanášaním farby. Odstráňte nečistoty a kamienky. Ak povrch nie je biely, je vhodné najprv naniesť bielu podkladovú farbu na celú oblasť nápisu alebo symbolu, ktorá zvýši silu luminiscencie. Pri použití štetca alebo válčeka, pridajte do 10% rozpúšťadla (v závislosti na objeme farby). Pri použití spreju, pridajte od 15% - 30% rozpúšťadla. Dokonale premiešajte a pokrajčujte v pravidelnom premiešavaní aj počas nanášania. Nakoľko pigment sa môže po čase usadiť na dne, nemiešajte naraz veľké množstvo zmesy. Doba schnutia farby - približne 2 hodiny. Nanášanie ďalšej vrstvy je možné za - 4 hodiny. Na dosiahnutie najlepších výsledkov doporučujeme naniesť dve vrstvy farby. Pri nanášaní na podlahu je vhodné použiť na nafarbený povrch vrstvu priesvitného materiálu - napríklad laku na podlahy.

Varba je dodávaná v plechoviciach s obsahom 0,5 kg. Toto množstvo vystačí na pokrytie 3 m2. Pri nanášaní musí byť miestnosť dostatočne vetraná. Zabráňte vdýchnutiu výparov a kontaktu s pokožkou alebo očami. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte na suchom mieste. Po práci, očistite nástroje horúcou vodou. Farba na protipožiarne nápisy AcmeLight FES bola podrobená všetkým potrebným skúškam a testom. Farba na evakuačné nápisy FES systému spĺňa požiadavky noriem ISO 6309:2007, GOST R ISO 12.2.143-2002 a ISO "Safety Guidance Systems" (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO/CD 16069). Všetky naše produkty sú bezpečné a neobsahujú škodlivé zložky.

Login Form